Kontakt Min konto Fri fragt over 450,- kr.

Handelsbetingelser

SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser for Ecoteck træpiller

Gældende fra 01.08.2014, erstatter tidligere versioner

Ecoteck A/S  Kirkegårdsvej 1 C 9500 Hobro CVR:29795924  Tlf:+4596464146 info@ecoteck.dk

Salgs- og leveringsbetingelser for. Ecoteck A/S  Kirkegårdsvej 1 C 9500 Hobro CVR:29795924  Tlf:+4596464146 info@ecoteck.dk Nærværende betingelser finder anvendelse for alle køb og online-bestillinger af varer og ydelser via Ecoteck ’s webshop. www.ecotecktraepiller.dk

Kontaktinformationer

Mail: info@ecoteck.dk

Web: www.ecoteck.dk

Shop: www.ecotecktraepiller.dk

1. Aftaleindgåelse

1.1. Alle oplysninger på er en opfordring til info@ecoteck.dk at gøre tilbud. Afgivelse af en ordre anses som et tilbud, som info@ecoteck.dk kan acceptere.

1.2. Efter afgivelse af ordre vil kunden modtage en bekræftelse via e-mail. Denne bekræftelse er alene en bekræftelse på, at Ecoteck  har modtaget tilbuddet.

1.3. Ecoteck accepterer et tilbud ved at foretage levering.

2. Prisangivelser

2.1. Alle priser er inkl. moms, offentlige afgifter og levering til brofaste øer. Pris for levering til ikke-brofaste øer oplyses pr. telefon.

2.1.1 Levering til svært tilgængelige adresser, tillader  Ecoteck at annullere ordren, alternativ kan varen leveres mod merbetaling efter aftale og accept fra kunden.  

2.2. Prisen er opgivet i danske kroner.

2.3. Ecoteck forbeholder sig ret at ændre prisliste uden forudgående varsel herom.

3. Betalingsvilkår

3.1. Betaling for online-bestillinger sker via internettet over en sikret linje.

4. Leveringsvilkår

Træpiller til indblæsning

4.1. Ecoteck leverer de bestilte varer inden 8 arbejdsdage efter ordre. Aftale om fast dag eller tidspunkt for leveringen er ikke muligt.

4.2. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes leveret.

4.3. Ved bestilling af træpiller til indblæsning tages der forbehold for at den leverede mængde træpiller kan variere op til +/- 5 %.

4.4. I forbindelse med betaling skal kunden acceptere, at Ecoteck reserverer et beløb på 5 % udover den bestilte mængde. Efter levering af træpillerne trækker Ecoteck et beløb fra, der svarer til den præcist leverede mængde. Levering af den bestilte mængde forudsætter fri adgang til passende modtagerfaciliteter.

4.4.1 Ecoteck er ikke erstatningspligtig/ ansvarlig for evt støv gener som kan forekommer ved indblæsning. Skader på silo og  bygning samt indblæsnings udstyr  dækkes ikke af Ecoteck.

4.5. Kunden modtager en faktura med angivelse af den præcise mængde og beløb via e-mail.

Pallevarer

4.6.  Ecoteck leverer de bestilte varer inden 8 arbejdsdage efter ordre. Det er ikke muligt at aftale fast dag eller tidspunkt for leveringen.

4.7. I kommentarfeltet på bestillingssiden er det muligt at beskrive, hvor varen ønskes placeret. Brug evt. skilt til markering af denne placering. Er det ikke muligt at levere det ønskede sted, vil chaufføren aflæsse den, hvor han finder det mest hensigtsmæssigt.

4.8. Levering sker ved aflæsning vha. palleløfter og levering kan af denne grund kun ske på kørefast underlag (vej).

4.9. Træpiller i sække og briketter er emballeret i plastic og er umiddelbart vandafvisende. De skal dog helst opbevares indendørs hurtigst muligt efter modtagelse. Hvis pillerne har stået udendørs i mere end 24 timer efter modtagelsen, bortfalder ethvert ansvar fra Ecoteck’s side. Plastikken er nedbrydelig i sollys.

Generelt

4.10. Hvis det ikke er muligt for chaufføren at aflevere varen på grund af f.eks. låste døre, afspærring, manglende tilgængelighed eller lignende, og chaufføren derfor må tage varen med igen for returnering eller senere levering, vil kunden blive opkrævet 600 kr. pr. tons eller palle, inkl. moms. til dækning af omkostningerne.

5. Leje af pillebox

5.1. Lejeudgift for pilleboxen er inkluderet i prisen for varen.

5.2 Ecoteck ejer under hele lejeperioden pilleboxen og er berettiget til efter ophør af lejeperioden at afhente pilleboxen.

5.3. Kunden er forpligtet til at drage omsorg for pilleboxen og erstattet eventuelle beskadigelser af pilleboxen.

6. Reklamation

6.1. Hvis kunden mod forventning skulle være utilfreds med f.eks. levering, produkt, betaling eller andet, så vil Ecotecks gerne kontaktes på info@ecoteck.dk med en nærmere beskrivelse af reklamationens indhold.

6.2. Ecoteck behandler kundens reklamation hurtigst muligt.

7. Ejendomsforbehold

7.1. Ecoteck forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, med tillæg af påløbne omkostninger, er betalt.

8. Ansvar

8.1. Ecoteck stiller ingen garanti for leveringtid.

8.2. Ecoteck kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.

8.3. Ecoteck er ikke erstatningsansvarlig for skader på Kundens ejendom ved levering som skyldes Kundens anvisninger.

8.4. Ecoteck’s erstatningsansvar er, uanset årsagen, begrænset for et beløb, der svarer til prisen for de bestilte varer.

9. Mangler

9.1. Købelovens mangels regler kan finde anvendelse.

10. Gode råd og tilbud via e-mail

10.1.  Ecoteck sender løbende nyheder og tilbud om lignende produkter til den e-mail-adresse, som blev opgivet i forbindelse med ordren.

10.2. Framelding af denne service kan til enhver tid ske til  via Ecoteck  tlf. eller mail.

11. Persondata

11.1.  Ecoteck  behandle r persondata i overensstemmelse med Ecoteck ’s persondatapolitik, som kan findes på www.ecoteck.dk

 

12. Vilkårsændring

12.1. Disse vilkår kan uden varsel ændres af Ecoteck med virkning for fremtidige aftaler om levering af varer.

12.2. De til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.ecoteck.dk

SÆRLIG VILKÅR FORBRUGER

13. Fortrydelsesret

13.1. Kunden har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

13.2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Kunden eller en af Kundens angivne tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

13.3. For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden meddele os Ecoteck Kundens beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Kunden kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular (bilag 1), men det er ikke obligatorisk.

13.4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kunden sender Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

13.5. Hvis Kunden udøver Kundens fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Ecoteck alle betalinger modtaget fra Kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som  Ecoteck tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, Ecoteck har modtaget meddelelse om Kundens beslutning om at fortryde denne aftale. Ecoteck gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

13.6. Ecoteck kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Ecoteck har modtaget varerne retur, eller Kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

13.7. Kunden returnerer varerne eller afleverer dem til Ecoteck uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Kunden har informeret Ecoteck om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

13.8. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne i alt ca. 600 kr. pr. tons eller palle inkl. moms.  Ved Løse og indblæste træpiller vil udgifterne ofte blive væsentlig højere.

13.9. Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

14. Klager

14.1. Klager over produktet inkl. disse standardvilkår kan indbringes for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen; www.forbruger.dk; e-mail: kfst@kfst.dk; tlf. 41 71 50 00. Adressen er: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby.

Der skal gøres opmærksom på, at pkt. 11 om fortrydelsesret kun finder anvendelse ved online-bestillinger og aftaler indgået uden for Ecoteck faste forretningssted.

Standardfortrydelsesformular (Bilag 1)

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Ecoteck A/S  Kirkegårdsvej 1 C 9500 Hobro CVR:29795924  Tlf:+4596464146 info@ecoteck.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:

Modtaget den:

Forbrugerens navn:

Forbrugerens adresse:

Forbrugerens underskrift:

Dato:

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System